avamlıq

avamlıq
is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik. <Kor kişi> tamamilə əski həyatın bir yadigarı idi. Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını . . andırırdı. S. H.. // Sadəlik mənasında. <Səriyyə> sadəliyindən, avamlığından hələ də başına gələn müsibəti tamamilə dərk edə bilmirdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cəhalət — ə. cahillik, nadanlıq, avamlıq, savadsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cahillik — is. Nadanlıq, avamlıq, bilməzlik, şüursuzluq, düşüncəsizlik, cəhalət. <Münəvvər:> İnsan eşitdiyi sözün natiqinə baxıb haman sözü qəbul edər. Ancaq məni dilgir edən camaatın cahilliyidir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhalət — is. <ər.> Avamlıq, nadanlıq, cahillik, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik, elm və mərifətin olmadığı hal. Cəhalətlə mübarizə ziyalılardan böyük iradə, cəsarət və mətanət tələb edirdi. A. Ş.. <Məhərrəm:> Ah! Cəhalət! Cəhalət! Səndən daha …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhl — is. <ər.> 1. Nadanlıq, avamlıq, cahillik, cəhalət. Elm bir nur, cəhl zülmətdir; Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir. S. Ə. Ş.. Cəhlin əllərində qılınc görürsən; Ağlın ayağında qara bir tikən. M. Müş.. 2. sif. Çox kəc, çox tərs, inad. Cəhl adam.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nadanlıq — is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət. Görünür, bu da bir siyasətdir, – deyə <Səməd> öz nadanlığından və bu cür nazik mətləbi belə gec düşündüyündən öz özünə acıqlandı. B. T.. Bu gün bütün yamanlıqlar qolu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəflət — is. <ər.> 1. Qafillik, xəbərsizlik. Qılma bizi qəflət ilə mədhuş; Həmsöhbətin eyləmə fəramuş. F.. <Ziba xanım:> Vay sənin halına, vay sənin halına ki, qəflət gözünü örtübdür. M. F. A.. Bülbül, keçirtmə bağda qəflətdə ömrünü. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadədil — sif. <fars.> Ürəyi sadə, ürəyi təmiz, hiyləbilməz; sadəqəlbli, safürəkli. Sadədil adam. – Biçarə, sadədil, zavallı aşıq; Danışma bu sözü, danışma artıq. M. Müş.. // Avam, hər şeyə inanan, yazıq. Sadədil muzdur indi anladı ki, uzunboylu,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlik — is. 1. Sadə şeyin halı, bəsitlik. Layihənin sadəliyi. 2. məc. Sadədillik, safürəklilik, düzürəklilik, hiyləbilməzlik, avamlıq dərəcəsinə çatan sadəlövhlük. Sadəliyindən, avamlığından <Səriyyə> hələ də başına gələn müsibəti tamamilə dərk edə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • savadsızlıq — is. 1. Savadsız olma, yazıboxumağı bacarmama; avamlıq, cəhalət. <Mehribanın> nöqsanı yalnız savadsızlığı idi. S. H.. «Kəşkül» də «Əkinçi» kimi savadsızlıq və cəhalət əleyhinə çıxaraq, elm və mədəniyyətin yayılması uğrunda çarpışırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • türkəsaya(q)lıq — is. Türkəsayaq adamın xasiyyəti; sadədillik, sadəlövhlük, ürəyisadəlik (bəzən «avamlıq» mənasında işlənir). Rüstəm kişi sədrin fikrini axıra qədər bilmək üçün özünü türkəsayalığa vurdu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”